ALGEMENE VOORWAARDEN MUZIEK/BAND LESSEN

 • De lesovereenkomst wordt door de leerling/cq. ouder(s)/voogd bekrachtigd middels het hiervoor bestemde inschrijfformulier van Popschool Waddinxveen, waarmee de leerling uitdrukkelijk akkoord gaat met de tarieven die staan vermeld op onze website en de hierna vermelde voorwaarden en bepalingen van Popschool Waddinxveen, teneinde de muzieklessen te kunnen genieten.
 • Het lesrooster, wordt door middel van ons persoonlijk roostersysteem in onderling overleg vastgesteld en blijft voor zover mogelijk ongewijzigd.
 • Als een les geen doorgang kan vinden, i.v.m. verhindering van de docent, dan neemt de docent de verantwoordelijkheid voor het uitwijken naar een andere docent, of wordt de les, bij nader afspraak tussen leerling en docent, op een ander tijdstip ingehaald.
 • Indien een leerling verhinderd is een les bij te wonen dient Popschool Waddinxveen minimaal 24 uur voor de betreffende les schriftelijk, per e-mail of telefonisch te worden ingelicht. Bij tijdige afzegging zullen docent en leerling gezamenlijk een inhaalmoment van de les plannen. Bij te late afmelding zal de les worden doorberekend. Bij bandcoaching zal de les worden doorberekend tenzij de complete band minimaal 24 uur voor de betreffende les afzegt.
 • Tijdens de laatste les van een lesblok dient de leerling aan te geven of hij/zij doorgaat met een volgend lesblok of stopt. Bij minderjarige leerlingen geven de ouders/verzorgers aan of de leerling doorgaat of stopt.
 • Bij in gebreke blijven van kennisgeving van verzuim, zoals hiervoor genoemd, vervalt het recht op inhalen of creditering van een les.
 • Restitutie van lesgeld vindt uitsluitend plaats in de onderstaande gevallen:
  • a) langdurige ziekte van de leerling (tegen overleg van een medische verklaring);
  • b) ongeschiktheid van de leerling (beëindiging vindt plaats in overleg tussen docent, ouders/leerling en de directie van Popschool Waddinxveen).
  • c) overlijden van de leerling.
  • d) als de docent in gebreke blijft de lessen te verzorgen (in overleg met de directie van Popschool Waddinxveen)
 • Popschool Waddinxveen is niet aansprakelijk voor ongelukken en/of letselschade aan de leerling. Ook is Popschool Waddinxveen niet aansprakelijk voor diefstal of beschadigingen van de eigendommen van de leerling. Het volgen van lessen en het betreden van Popschool Waddinxveen is geheel op eigen risico.
 • Bij het aangaan van muzieklessen, die u van Popschool Waddinxveen afneemt bent u een vergoeding verschuldigd voor de overeengekomen lestermijn.

 • Tbv de betalingen kunt u bij de inschrijving kiezen voor automatische incasso, u geeft hiervoor een mandaat (toestemming) af door de eerste betaling te voldoen, het verzoek hiervoor ontvangt u na inschrijving per e-mail via ons betaalsysteem (Mollie). De inschrijving is definitief na het ontvangen van deze betaling. U kunt ook kiezen om een e-mail te ontvangen met als bijlage de factuur tbv het verschuldigde lesgeld.
 • Het lesgeld moet voorafgaan aan de start van de lessen betaald zijn binnen de gestelde betaaltermijn die op facturen wordt vermeld en anders binnen 14 dagen na ontvangst. De lessen starten na ontvangst factuur.
 • Wanneer het termijnbedrag niet tijdig voldaan is binnen de aangegeven betalingstermijn, dan ontvangt u van ons een herinnering. Tevens wordt lessen dan opgeschort totdat het verschuldigde lesgeld is voldaan. Bij de tweede herinnering, een aanmaning, zal Popschool Waddinxveen extra administratiekosten in rekening brengen.
 • Bij het uitblijven van betaling van lesgeld na 2 herinneringen en na opschorten van lessen zal Popschool Waddinxveen de vordering in handen geven van een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn geheel voor rekening van betalingsplichtige. Gemiste lessen door (tijdelijk) opschorting kunnen niet worden ingehaald of geworden gerestitueerd.
 • U blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de lesgelden. Ook in het geval van een automatische incasso. In het geval van het storneren van de betaling om welke reden dan ook, bent u zelf verantwoordelijk tot tijdige betaling van het openstaande lesgeld.
 • Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting welke geschied via facturatie per e-mail of automatische incasso, behoudt Popschool Waddinxveen zich het recht voor om de leerling de verdere toegang tot de lessen te ontzeggen en zal de geldelijke vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau. De eventuele incassokosten alsook de hieruit voortvloeiende gerechtelijke kosten komen voor rekening van de betalingsplichtige.
 • De leerling beschikt over een eigen instrument en is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van de eventueel benodigde lesmaterialen.
 • Vanwege de verplichte BTW-invordering is het tarief (incl. BTW) voor personen vanaf 21 jaar met 21% vermeerderd.
 • Het door de leerling/cq. ouder(s)/voogd opgegeven e-mailadres voor facturatie moet een geldig e-mailadres zijn dat Popschool Waddinxveen kan ontvangen. Mocht u niet over een e-mailadres beschikken dan versturen wij de factuur per post. Bij de overschrijving verzoeken wij u het factuurnummer te vermelden. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.
 • Alle vermelde tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen vóór aanvang van het schooljaar, gelijk aan het voortgezet onderwijs. De verschillende tarieven vindt u op https://www.popschoolwaddinxveen.nl/tarieven
 • Indien zich gevallen voordoen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, zullen betrokkenen in redelijkheid en billijkheid met elkaar tot een passende oplossing komen.
 • Op de lesovereenkomst tussen Popschool Waddinxveen en leerling is het Nederlands recht van toepassing.